Współpraca

Współ­praca dla agen­tów.

 

Spółka Kre­dy­tum.pl poszu­kuje do współ­pracy osób na sta­no­wi­sko agenta kre­dytowego. Poszu­kują osób z umie­jęt­no­ściami inter­per­so­nal­nymi oraz lubią spo­tykać się i roz­ma­wiać z ludźmi.

Na czym polega praca agenta kre­dytowego?

Przede wszyst­kim na tym, że przede wszyst­kim pośred­ni­cze­niu i zapew­nie­niu klien­tom jak naj­lep­szych roz­wią­zań kre­dytowych. Sta­ty­styki poka­zują, że naprawdę wiele osób potrze­buje pomocy finan­so­wej. 70% Pola­ków to osoby, które posia­dają już kre­dyt a co piąty Polak chciałby zacią­gnąć kre­dyt w celu zaspo­ko­je­nia swo­ich potrzeb. Potrzeby tak naprawdę są różne nowe meble, wspólny wyjazd czy wakacje, nowy sprzęt RTV/AD i wiele innych. Pen­sja agenta wynika z pro­wi­zji. Aby agent mógł pra­co­wać dla Kre­dy­tum.pl nie musi posia­dać ani odpo­wied­niego wykształ­ce­nia ani odpowied­nich kwa­li­fi­ka­cji.

Oprócz tego nie musi rezy­gno­wać ze swo­jej dotych­cza­so­wej pracy, ale rów­nież z tej pracy mogą skorzy­stać osoby, które poszu­kują pracy na stałe. Praca agenta jest na tyle swo­bodna, że ani Kredytum.pl ani nikt inny nie narzuca agen­tom, żad­nego planu sprze­dażowego. Pod­stawą dzia­łal­no­ści Kre­dy­tum.pl jest leasing.

Dla­tego też dużo więk­sze osią­gnię­cia może zdo­być ta osoby, która pra­cuje w branży moto­ry­za­cyjnej Naj­waż­niej­sze jest to by agent potra­fił zna­leźć klien­tów. Osoby, które mają stałą pracę mają duże szanse na to by odnieść suk­ces ponie­waż mają już ten stały kon­takt ze swo­imi zna­jo­mymi w pracy, któ­rym wła­śnie ten leasing mogą zaofe­ro­wać.

Także Kre­dy­tum.pl zapra­sza do współ­pracy wszyst­kie te osoby, które wie­dzą jak sprze­da­wać samo­chody. Praca ta daje moż­li­wość zaro­bie­nia dodat­ko­wych pie­nię­dzy. Agenci, któ­rzy już współpracują w Kredy­tum.pl są w sta­nie zaro­bić nawet kil­ka­set zło­tych i to przy jed­nej trans­ak­cji. Także jak widać brzmi to bar­dzo zachę­ca­jąco. Wystar­czą więc chęci oraz zaan­ga­żo­wa­nie.

 

Osoby, które zde­cy­dują się na współ­pracę z Kre­dy­tum.pl mogą liczyć na narzę­dzia, które są nie­zbędne do pra­wi­dło­wego wyko­ny­wa­nia pracy. Narzę­dzia te są opra­co­wane przez pro­gra­mi­stów i jak już wyżej wspo­mnia­łam ich celem jest uła­twie­nie pracy agenta kre­dytowego. Za pośred­nic­twem plat­formy Kre­dy­tum.pl każdy agent ma dostęp do wszel­kich swo­ich sprze­daży, klien­tów oraz wniosków i to z każ­dego miej­sca za pomocą inter­netu. Dzięki temu, że agent posiada to narzę­dzie nie musi posia­dać ani sekre­tarki ani księ­go­wej. Oprócz tego każdy agent otrzy­muje ulotki które rekla­mują jego dzia­łal­ność.

 

W razie zain­te­re­so­wa­nia współ­pracą z Kre­dy­tum.pl wystar­czy wypeł­nić for­mu­larz kon­taktowy, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­towej.

 

Współ­praca dla part­ne­rów bizne­so­wych.

 

Kre­dy­tum.pl chce posze­rzać zakres swo­ich usług. Zain­te­re­so­wani są współ­pracą mię­dzy innymi z branżą moto­ry­za­cyjną. Posia­dają ogromne doświad­cze­nie w świad­cze­niu usług leasin­go­wych. Agenci, któ­rzy współ­pra­cują z Kre­dy­tum.pl posia­dają pozy­tywne rela­cje z deale­rami marek samo­cho­dów. Ale nie sku­piają swo­jej pracy tylko na branży moto­ry­za­cyjne. Swoje usługi świad­czą rów­nież w branży budow­la­nej czy tury­stycz­nej. Gotowi są wejść we współ­pracę z róż­nymi bran­żami, ponie­waż posia­dają sze­rokie moż­li­wo­ści. Dzięki temu, że są lide­rem na rynku to znają potrzeby klien­tów, które chcą w jak najlepszy spo­sób zaspo­koić. Np. dzięki temu, że Kre­dy­tum.pl jest wypo­sa­żony w różne kanały dys­try­bu­cyjne są w sta­nie tra­fić do setek osób na całym świe­cie. Do tych kana­łów dys­try­bu­cyj­nych należy: call cen­ter, agenci mobilni oraz strony inter­ne­towe.

 

Call cen­ter – jest to dział, w któ­rym pra­cują wykwa­li­fi­ko­wani oraz prze­szko­leni tele – doradcy. Codzien­nie kon­taktują się z set­kami osób w celu ofe­ro­wa­nia usług oraz pro­duk­tów.

 

Agenci mobilni – praca ich polega na pozy­ski­wa­niu nowych klien­tów oraz ofe­ro­wa­nie im usług oraz pro­duk­tów. Jest już ich ponad 13 tysięcy osób. Dzięki temu, że są mobilni są sta­nie dotrzeć do każdego miej­sca, które wybie­rze klient. Bez­po­średni kon­takt pozwala klien­towi na dokładne zapo­zna­nie się z całą ofertą usług oraz pro­duk­tów.

 

Strony inter­ne­towe – Kre­dy­tum.pl posiada ich już około 2000. Cały czas są one ulep­szane i uno­wo­cze­śniane przez pro­gra­mi­stów. Kanał ten pozwala, że setki tysięcy inter­nau­tów ma moż­li­wość zapo­zna­nia się z róż­nymi usłu­gami oraz pro­duk­tami Kre­dy­tum. pl

 

Powyż­sze kanały dys­try­bu­cyjne są w sta­nie rów­nież ofe­ro­wać klien­tom nie tylko wszel­kie oferty, które mówią o usłu­gach czy pro­duk­tach Kre­dy­tum.pl ale rów­nież wszyst­kich firm, które zechciały by współpra­co­wać z Kre­dy­tum. pl.

 

Kre­dy­tum.pl dzięki swo­jej cięż­kiej pracy wypra­co­wali sobie tak dobra pozy­cję na rynku jaką posia­dają.

 

Kre­dy­tum.pl są otwarci na współ­pracę z takimi bran­żami jak: ener­ge­tyczna, tele­ko­mu­ni­ka­cyjna, rekla­mowa, han­dlowa, ubez­pie­cze­niowa i inne. Także w celu zain­te­re­so­wa­nia współ­pracą z Kre­dytum.pl wystar­czy się skon­taktować. Można wypeł­nić for­mu­larz, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­towej. Na każdy z nich na pewno doradcy odpowie­dzą. Kre­dy­tum.pl jest otwarte rów­nież na wszel­kie negocjacje oraz pro­po­zy­cje.